Byggbesiktning


Förbesiktning

Part får under entreprenadtiden påkalla förbesiktning av arbete som är svåråtkomligt för besiktning efter färdigställandet, som t ex tätskikt innan keramisk beläggning, eller delar som ska tas i bruk före färdigställandet. Även om en entreprenad har känsliga delar och om andra sidoentreprenörer ska utföra arbete med risk för skador kan en förbesiktning också göras. De eventuella skador som uppstår efter förbesiktningen kan då inte belasta den första entreprenören.  

Vem betalar för besiktningen: Påkallande part.

 

Slutbesiktning

När entreprenadarbetena är färdiga och entreprenören har gjort samtliga egenkontroller och provningar görs en slutbesiktning om någon av parterna önskar det. Slutbesiktningen är viktig eftersom parterna i sina avtal ofta hänvisar till den i juridiska frågor. Vid slutbesiktningen ska besiktningsmannen undersöka och bedöma om entreprenaden utförts enligt det som står i entreprenadhandlingarna. Besiktningsmannen ska också bedöma fackmässigheten i det utförda arbetet. Utgångspunkten är i första hand parternas avtal, ritningar och andra underlag. Om det inte finns några detaljerade krav i handlingarna utgår man ifrån fackmässigheten enligt AMA. Vid slutbesiktningen ska protokoll och intyg från egenkontrollerna och provningarna finnas tillgängliga.  Besiktningsman utses normalt av beställare, men entreprenören kan utse BM om beställare inte utser BM. Beställare och entreprenör kan även utse BM gemensamt. 
 
Vem betalar för besiktningen: Beställaren.
 

Ny slutbesiktning

Om entreprenaden vid slutbesiktning ej varit i så pass färdigställt skick att den kunnat godkännas så måste en ny slutbesiktning utlysas. Normalt har entreprenören två veckor från slutbesiktningen på sig att färdigställa det fel och brister som påvisats, om inte annat avtalats.
 
Vem betalar för besiktningen: Entreprenören
 

Efterbesiktning

En efterbesiktning görs för att undersöka om de fel som noterats vid tidigare besiktningar har blivit avhjälpta. I utlåtandet från efterbesiktningen får man inte införa andra fel än de som fanns vid någon av de tidigare besiktningarna. Undantag kan göras om parterna är överens om detta.
 
Vem betalar för besiktningen: Betalas av entreprenören, om fel i större omfattning kvarstår vid efterbesiktningen. I annat fall av beställaren.

Share to Facebook Share to Twitter More...